شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ نيمه شب پريشب گشتم دچار کابوس ديدم به خواب حافظ ،توي صف اتوبوس
mp3 player شوکر
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top