شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ لبت نه گويد و پيداست ميگويد دلت آري ...که اينسان دشمني ،يعني که خيلي دوستم داري
ساعت دماسنج
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top