شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سخت دل دادي به ما و ساده دل بر داشتي دلبريدن هات حکمت داشت:دلبر داشتي...
تسبیح دیجیتال
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top