شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ بردي از يادم بر اين ماتم عزادارم هنوز اعترافي تلخ خواهي؟ دوستت دارم هنوز!!!
ساعت ویکتوریا
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top