قرمز سبز آبي خاکستري
بسا كس كه با نيكويى بدو گرفتار گرديده است و بسا مغرور بدانكه گناهش پوشيده است ، و بسا كس كه فريب خورد به سخن نيكويى كه در باره او بر زبانها رود ، و خدا هيچ كس را نيازمود چون كسى كه او را در زندگى مهلتى بود . [ و اين گفتار پيش از اين گذشت ، ليكن اينجا در آن زيادتى است سودمند . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت