شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ با آن همه دلداده دلش بسته ي ما شد اي من به فداي دل ديوانه پسندش
چراغ جادو
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top