شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ عزيزم دوستت دارم ولي با ترس و پنهاني که پنهان کردن يک عشق يعني اوج ويراني!!!
ساعت ویکتوریا
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top