شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ بانو فرهاد نيستم که کوه بکنم همين که ظرف ها را مي شويم يعني دوستت دارم
چراغ جادو
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top