شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ چرا ميگويند "ها" علامت جمع است؟ "تن" را با "ها" جمع ميکني خودت ميماني و خودت........
تسبیح دیجیتال
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top