شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ بين عاشق شدن و مرگ مگر فرقي هست؟وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه...
2-سوفيا
نظريه ي ديگه ي هم هست که ميگه مرگ و زندگي عين عاشق و معشوق هست و رسيدن به مرگ مثل رسيدن به معشوقه
ساعت ویکتوریا
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top