شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ اينکه در سينه ي من هست،توهستي دل نيست...
ساعت دماسنج
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top